Ejeleriň Bütindünýä Güni

Bütin dünýäniň ejelerinin güni gutly bolsun!

Ejeleriň Bütindünýä Güni

 

Şu gün ejeleriň bütindünýä güni. Bizi 9 aýlap garnynda göteren, dürli kynçylyklara garamazdan dünýä inderen, sagdyn ösüp ýetişmegimiz üçin elinden geleni gaýgyrmadyk ejelerimizi ýene-de bir gezek hormat bilen ýatlamagymyz üçin pursadymyz bar. Eger ejelerimiz entegem aýatda bolsa olara hökman hormat-sylag edeliň. Olaryň pagta kimin ellerinden ýüzlerje, müňlerçe gezek ogşasak hem ýetmez. Başga şäherlerde ýaşaýan bolsa iň bolmanda telefon edip, hal-ýagdaýyny sorap bileris. Bütin dünýäniň ejeleriniň güni gutly bolsun!


Etiketkalar: kynçylyk , zenan , eje , ene

Degişli Habarlar