ÝB sanksiýalarynyň möhledini uzaltdy

ÝB, Ukrainanyň territorial bütewiligine wehim salýan adamlara we guramalara garşy girizen sanksiýalaryny ýene-de 6 aý uzaltdy

ÝB sanksiýalarynyň möhledini uzaltdy

ÝB Geňeşi tarapyndan berilen beýanatda Ukrainanyň territorial bütweiligini, özygtyýarlygyny we garaşsyzlygyny nyşana alanlara garşy girizilen sanksiýalaryň 2019-njy ýylyň 15-nji martyna çenli dowam etjekdigi mälim edildi.

Emläkleriniň doňdurylmagy we syýahatçylyk çäklendirmelerini öz içine alýan sanksiýa sanawynda 155 adam we 44 guramadyr-kärhana bar.Degişli Habarlar