YHG Owganystan meselesini seljermek üçin jemlenişdi

Yslam Hyzmatdaşlyk guramasy Saud Arabystanynyň çagyryşyna laýyklykda “Owganystanda parahatçylyk we durnuklylyga goldaw” temasyny seljermek üçin jemlenişdi

YHG Owganystan meselesini seljermek üçin jemlenişdi

Mesele hakynda berlen beýanata görä, Yslam Hyzmatdaşlyk guramasyna agza ýurtlaryň hemişelik wekilleri Saud Arabystanynyň Jidde şäherinde Owganystan meselesini seljermek üçin jemlenişdi.

Saud Arabystanynyň Yslam Hyzmatdaşlyk guramasynyň ýanyndaky hemişelik wekili ilçi Zuheýr Bin Muhammed Al Edrisi, maslaahtda sözlän sözünde ýurdunyň Owgan hökümetiniň çaknyşyklary bir taraply ýagdaýda bes edýändigini yglan edýän kararyndan hoşaldyklaryny belledi.

Edrisi kararyň parahatçylgyň üpjün edilmegi tadýan möhümdigini belledi.

Owganystanyň Prezidenti Eşref Gani geçen aý Gurban baýramy mynasibetli Talibana garşy guralýan hüjümleriň bes edilendigini habar beripdi.

 

 

 Degişli Habarlar