Russiýadaky saýlawlarda Birleşen Russiýa partiýasynyň öňde barýar

Hepdäniň ahyrynda Russiýada ýerli saýlawlar geçirlipdi

Russiýadaky saýlawlarda Birleşen Russiýa partiýasynyň öňde barýar

Russiýanyň Premýer ministri Dmitriý Medwedew ýerli saýlawlarda Birleşen Russiýa partiýasynyň öňde barýandygyny aýtdy.

Medwedew ýerli saýlawlaryň netijesiniň häkimiýetiň başyndaky Birleşen Russiýa partiýasyna laýyk gelýändigini nygtady.

Medwedew “Alynky saýlawlara görä, geçirlen ähli saýlawlarda partiýamyz öňde barýar” diýdi.

Hepdäniň ahyrynda Russiýada ýerli saýlawlar geçirlipdi

 Degişli Habarlar