Irma tupany sebäpli ýogalan adamlaryň sany 18-e ýetdi

Amerikanyň Florida ştatyna täsirini ýetiren Irma tupanynda ýogalan adamlaryň sany 18-e ýetdi

Irma tupany sebäpli ýogalan adamlaryň sany 18-e ýetdi

Ýekşenbe güni Irma tupanyndan soň Florida gaýdyp gelen adamlar öýlerni ýerinde tapmadylar.

Öýleriň 90 göterimi ýa ýumruldy ýa-du olara uly zeper ýetdi.

Iň uly mesele bolsa elektrik toklaryň ýoklugy. Ýekşenbe gününden bäri 6 milliona golaý öýe we iş ýerlerine elektrik tok berilip bilinenok.

Ak Tam sebite ýaňadandan elektrik tok berilmeginiň 1 hepdä çenli uzap biljekdigini habar berdi.

Floridada ýangyç ýetmezçiligi hem bar.

Emma sebitdäki howa menzili uly ýitgilere garamazdan ýaňadandan hyzmat bermäge başlady.

Tupan sebäpli 3500-den gowrak uçar gatnawy goý bolsun edildi.

Hünärmenler Harwi we ondan soň gelen Irma tupanlarynyň çykdajysynyň 290 milliard dollara ýetip biljekdigini belleýärler.

Prezident Trampyň penşenbe güni Florida barmagyna garaşylýar.Degişli Habarlar