"Amerikanyň adalat düşünjesi şeýle bolsa, onda dünýäniň haly harap"

Prezident Erdogan gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlary barada beýanat berdi

"Amerikanyň adalat düşünjesi şeýle bolsa, onda dünýäniň haly harap"
"Amerikanyň adalat düşünjesi şeýle bolsa, onda dünýäniň haly harap"
"Amerikanyň adalat düşünjesi şeýle bolsa, onda dünýäniň haly harap"

"Amerikanyň adalat düşünjesi şeýle bolsa, onda dünýäniň haly harap"

Häzirki wagtda Amerikada düýpli aldawly tapgyr dowam edýär.

Bu tapgyr diňe bir hukuky aldawlar däl.

Ykdysady taýdan hem aldawlar, hilegärlikler bar.

Şol hilegärlikleriň ählisi hamala diýersiňiz özüne görä ýola getirme usuly.

Elbetde Halkbank bilen bu kazyýet işiniň daşdan-ýakyndan arabaglanşygy ýok.

Reza Zarrab işi bilen birleşdirip, bir netijä geldiler.

Has erbedi şol kazyýet işlerinde, kazyýet diňlenşiklerinde bu tapgyrdan diýseň köp peýdalanyldy.

Amerikanyň adalat düşünjesi şeýle bolsa, onda dünýäniň haly harap.

Beýle adalat düşünjesi bolmaz.

Ondan soň gelip bütin dünýä adalat dersini bermäge synanşmasynlar.


Etiketkalar: düşünje , adalatly , kazyýet

Degişli Habarlar