Balkanske Aktuelnosti 43/2017

Rezultati Balkan Barometra 2017 su pokazali da su nezaposlenost i opšte ekonomsko stanje i dalje glavni problemi svih balkanskih zemalja.

Balkanske Aktuelnosti 43/2017

Balkanske Aktuelnosti 43

Savet za regionalnu saradnju (RCC), institucija koja deluje na polju razvoja multistranačke saradnje balkanskih zemalja, objavila je izveštaj ¨Balkan barometar 2017¨. Publikacija koja se sastoji iz dva dela: istraživanje javnog mnjenja i istraživanje firmi, obuhvata podatke na raznim sferama sedam balkanskih zemalja i Turske. U našem današnjem programu ćemo govoriti o rezultatima publikacije u vezi javnog mnjenja na Balkanu.

 

Rezultati publikacije Balkan Barometar 2017. koji su obrađeni na oko 8 hiljada ispitanika iz Albanije, BiH, Hrvatske, Crne Gore, Kosova, Makedonije, Srbije i Turske, pokazuju da turski državljani ne poznaju dovoljno Balkan i da 40% njih čak ne može ni pretpostaviti opšte stanje na Balkanu. 84% ispitanika nije moglo da odgovori na pitanje da izabere zemlju na Balkanu u kojoj bi mogli živeti ili raditi. Samo 4% ispitanika se izjasnilo da je 2016. godine posetilo neku od balkanskih zemalja. Polovina njih je bila u BiH, a 1/3 je posetila Makedoniju.

Rezultati Balkan Barometra 2017 su pokazali da su nezaposlenost i opšte ekonomsko stanje i dalje glavni problemi svih balkanskih zemalja. Na pitanje koja su dva najveća problema u zemlji, 67% ispitanika je ukazalo na nezaposlenost, 46% na ekonomsku situaciju, 32% na korupciju i 16% na kriminal. Odgovori na ista pitanja u Turskoj su bili potpuno drugačiji. Naime, 48% ispitanika u Turskoj je ukazalo na bezbednost i terorizam, 44% na nezaposlenost, 37% na ekonomsku situaciju, a 14% na izbeglice. Samo 15% ispitanika u Turskoj i 12% na Balkanu se izjasnilo da dolazak izbeglica znači prosperitet za zemlju. Slično situaciji na Balkanu, ljudi u Turskoj su mnogo više zadovoljni materijalnim stanjem u sopstvenoj porodici nego aktuelnim ekonomskim stanjem u zemlji. Naime, 39% ispitanika u Turskoj je zadovoljno sopstvenim materijalnim stanjem, dok taj procenat na Balkanu iznosi 27%. Oko 27% ispitanika i u Turskoj i na Balkanu se izjasnilo da 2017. godine očekuje poboljšanje finansijske situacije. 36% ispitanika iz Turske se pribojava da bi u budućnosti mogli ostati bez posla, dok taj procenat na Balkanu iznosi 21. 43% naroda sedam balkanskih zemalja preferira rad u državnim institucijama, a u Turskoj 67%. Sve ovo pokazuje nepovjerenje prema privatnom sektoru.

Rezultati Balkan Barometra su pokazali da je 35% onih koji osećaju da su osiromašili. 80% ljudi u Turskoj veruje da se razlika prosperiteta između siromašnih i bogatih povećava iz dana u dan, dok taj procenat na Balkanu iznosi 88. 45% ispitanika na Balkanu razmišlja o odlasku na rad u inostranstvo, dok u Turskoj 25% njih razmišlja o ovom problemu, što pokazuje da su balkanske zemlje mnogo više usmerene migracijama.

Poverenje vladi u Turskoj je na mnogo većem nivou od onog u balkanskim zemljama. Osim toga, poverenje ukazano državnim institucijama u Turskoj je na mnogo većem nivou nego na Balkanu. Na primer, poverenje ukazano vladi u Turskoj, prema ispitanicima, je 64%, poverenje sudu i sudstvu je 61%, a poverenje ukazano parlamentu je 57%. Poverenje prema istim institucijama na Balkanu je od 26 do 28%, što je na jako niskom nivou. 57% ispitanika u Turskoj veruje da se zakoni efikasno provode, dok samo 24% ispitanika sedam balkanskih zemalja veruje da se njihovi zakoni efikasno realizuju. 59% ispitanika u Turskoj veruje da se vlada efikasno bori protiv korupcije, dok na Balkanu, na regionalnom nivou, samo 23% ispitanika deli ovo mišljenje. Ovaj pokazatelj ukazuje da javno mnjenje očekuje poboljšanje na poljima vladavine prava i dobrog upravljanja.

Podrška pristupu EU uglavnom se nastavlja i kod javnog mnjenja u Turskoj i na Balkanu. Zanimljivo je i to da je slična percepcija Turske i Balkana prema EU. Naime, 42% ispitanika i u Turskoj i na Balkanu veruje da je članstvo u EU dobra alternativa za njihove zemlje. 20% ispitanika smatra da članstvo u EU nije ni malo dobro, dok je 35% ispitanika suzdržano u svom mišljenju povodom ove teme. No, kada se zemlje pojedinačno analiziraju, javljaju se snažne razlike povodom ove teme. Na primer, samo 26% naroda u Srbiji i 31% u BiH smatraju da je članstvo u EU dobra alternativa. Sa druge strane, 81% u Albaniji i 90% naroda na Kosovu podržava mišljenje da je EU dobra alternativa za njihove zemlje. Za mnoge ispitanike, kako u Turskoj, tako i na Balkanu, članstvo u EU znači sloboda putovanja, ekonomski prosperitet i sloboda obrazovanja i rada unutar Unije. 34% ispitanika u Turskoj i 28% na Balkanu veruje da se članstvo u EU nikada neće ostvariti.

Balkan Barometar 2017 sa svojim čitaocima je podelio i rezultate u vezi reakcije javnog mnjenja na polju obrazovanja, javnih usluga, saobraćajne infrastrukture i sl. Osim toga, sve ove teme su analizirane i sa aspekta poslovnog sveta i definisane su barijere koje se pojavljuju u poslovanju. Osnovni zaključak u poređenju Turske i balkanskih zemalja je da se Turska nalazi u mnogo boljoj poziciji. Osim toga, očekivanja u vezi budućnosti su mnogo optimističnija u Turskoj nego na Balkanu.

 Povezane vesti