فولکس واگن به جمع تحریم کنندگان ایران پیوست

شرکت اتومبیل سازی آلمانی فولکس واگن به علت اعمال تحریمات یک طرفه از سوی آمریکا علیه ایران، بخش اعظمی از فعالیت های خود در این کشور را متوقف خواهد کرد

فولکس واگن به جمع تحریم کنندگان ایران پیوست

شرکت اتومبیل سازی آلمانی فولکس واگن به علت اعمال تحریمات یک طرفه از سوی آمریکا علیه ایران، بخش اعظمی از فعالیت های خود در این کشور را متوقف خواهد کرد. 

بر اساس خبری که بلومبرگ با استناد به بیانات یک مقام آمریکایی منتشر کرده است، حکومت آمریکا شرکت آلمانی را به شرکت در اعمال تحریم علیه ایران راضی کرده است. 

ریچارد گرنل سفیر آمریکا در برلن با بیان اینکه برای راضی کردن فولکس واگن جهت شرکت در اعمال تحریم علیه ایران، با مقامات این شرکت دیدارهایی انجام داده اند گفت: "فولکس واگن اعلام کرد که علیه ایران اعمال تحریم خواهد کرد. از این تصمیم با خشنودی استقبال می کنیم. ایران به جای انتقال منابع اقتصادی اش به ملت خود، از این منابع برای ایجاد بی ثباتی جهانی و خشونت استفاده می کند." 

شرکت فولکس واگن هیچ توضیحی در رابطه با موضوع ارائه نکرد. 

 

 خبرهای مرتبط