ریزش معدن زغال سنگ در شاهرود سمنان

فعالیت های تجسس و نجات در منطقه ادامه دارد

ریزش معدن زغال سنگ در شاهرود سمنان

گزارشات رسیده حاکی از ریزش معدن ذغال سنگ در شهرستان شاهرود استان سمنان ایران است.

بموجب گزارش ایلنا خبرگزاری کارگران ایران، فعالیت های تجسس و نجات بعلت ریزش معدن زغال سنگ در این منطقه ادامه دارد.

در رابطه با اینکه چند کارگر زیر آوار مانده اند، هنوز اطلاعاتی دریافت نشده است.

در معدن زغال سنگ کلاریز متعلق به معادن البرز شرقی 300 کارگر مشغول به کار است.خبرهای مرتبط