ترکیه 0 - بوسنی و هرزگوین 0

بازی تدارکاتی تیمهای ملی ترکیه و بوسنی و هرزگوین که در ریزه برگزار شد، با تساوی بدون گل به نتیجه رسید

FOTO_16611854_111020182254120000_R_SPO_20181011000000_aa-picture-20181011-16611854.jpg
ترکیه 0 - بوسنی و هرزگوین 0
ترکیه 0 - بوسنی و هرزگوین 0

ترکیه 0 - بوسنی و هرزگوین 0

 

بازی تدارکاتی تیمهای ملی ترکیه و بوسنی و هرزگوین که در ریزه برگزار شد، با تساوی بدون گل به نتیجه رسید.

بوسنی هرزگوین در دقیقه 14 ام بازی به گل نزدیک شد.

ویسکا با گرفتن پاس از دزکو وارد محوطه جریمه شده و شوت سنگینی بسوی سینان بولات دروازه بان تیم ترکیه فرستاد. فقط سینان با مشت توپ را به کورنر فرستاد.

در دقیقه 18 ام بازی سینان شوت زاکاریچ را با پاهایش مهار کرده و توپ در مقابل ویسکا جای گرفت.

شوت وی نیز با فاصله کمی از دراوزه به اوت رفت.

در دقیقه 22 ام شوت سنگین حاکان چالحان اوغلو از کنار دروازه رقیب عبور کرد.

در دقیقه 28 ام شوت چنگیز اوندر از فاصله 30 متری از سوی دروازه بان سحیج به کورنر فرستاده شد.

تیم ملی ترکیه در دقیقه 32 ام بازی به گل بسیار نزدیک شد.

انس در یک موقعیت مناسب گل را از کنار دروازه به اوت فرستاد.

در دقیقه 68 ام بازی شوت حاکان از روی دروازه به اوت رفت.

تلاشهای طرفین تا پایان بازی به نتیجه نرسیده و بدین ترتیب مسابقه با تساوی بدون گل خاتمه یافت.خبرهای مرتبط