رافتینگ در آنتالیا

گروه دوچرخه سواران آنتالیا که در ماناوگات گردهم آمدند، در خلال کمپینگ، در ورزش رافتینگ نیز هنرنمایی کردند. 

آنتالیا یکی از بهترین اماکن مناسب برای رافتینگ در جهان است.