یاد آتاترک کبیر گرامی داشته شد

یاد مصطفی کمال آتاترک رهبر کبیر و بنیانگذار جمهوری ترکیه در 79-امین سالروز درگذشتش مراسمی دولتی در آنیت کابیر با حضور ارکان دولتی ترکیه گرامی داشته شد.