اولین تصاویر از عفرینی که تحت کنترل نیروهای مسحل ترکیه و ارتش آزاد سوریه میباشد

اولین تصاویر از عفرینی که تحت کنترل نیروهای مسحل ترکیه و ارتش آزاد سوریه میباشد