تقویت نیروهای مسلح ترکیه در مرز سوریه

تقویت نیروهای مسلح ترکیه در مرز سوریه .