تماس های اردوغان در افریقای جنوبی

تماس های اردوغان در افریقای جنوبی .