تاکنون 1829 تروریست در عملیات شاخه زیتون از قدرت عمل ساقط شدند

تاکنون 1829 تروریست در عملیات شاخه زیتون از قدرت عمل ساقط شدند.