سومین روز از عملیات شاخه زیتون

در سومین روز از "عملیات شاخه زیتون" مواضع متعلق به تروریست ها با موفقیت مورد هدف قرار گرفت.