یکی از لحظات حملات وحشیانه در نوار غزه

یکی از لحظات حملات وحشیانه در نوار غزه .