بازی بچه ببرها

بازی بچه ببرهایی که از مناطق مختلف جهان به باغ وحش سان دیاگو در ایالت کالیفرنیا در آمریکا انتقال داده شده اند، با توجه فراوان بازدید کننده گان مواجه شده است.