باله دریاچه قو در ایستگاه قطار در بلژیک

نمایش باله 48 بالرین شانگهای که در ایستگاه مرکزی قطار " Antwepr " بلژیک برگزار شد، مورد توجه فراوان مسافرین حاضر در ایستگاه قرار گرفت. 

گروه باله شانگهای بدین وسیله سعی می کند تا تماشاگران بیشتری را جذب کند.