با لباس بالدار چقدر می توانیم پرواز کنیم؟

یک خلبان مسافتی را که با لباس بالدار می تواند ، طی کند، اندازه گرفت. 

او برای این اندازه گیری از دستگاه "  GPS " دارای فرکانس ویژه بالا استفاده کرد.