ترک وطن در پی یک لقمه نان!

مردم سومالی به علت گرسنگی مهاجرت می کنند.

در سومالی که یکی از گرسنه ترین کشورهای جهان است، هزاران نفر به علت قحطی مجبور به مهاجرت و ترک خانه و کاشانه خود می شوند.