مرگ 11 نفر در اثر طوفان سهمگین " جبی "

مرگ 11 نفر در اثر طوفان سهمگین " جبی ".