مردم فرانسه در تدارک ترتیب تظاهرات گسترده ایی در روز شنبه در اینکشور هستند

مردم فرانسه در تدارک ترتیب تظاهرات گسترده ایی در روز شنبه در اینکشور هستند.fransa öğrenciler cts yeni eylem