پرواز نمونه اولیه جنگنده ملی در سال 2023 انجام خواهد شد

این پروژه از سوی سازمان صنایع دفاعی به مورد اجرا درمی آید

پرواز نمونه اولیه جنگنده ملی در سال 2023 انجام خواهد شد

 

پرواز نمونه اولیه اولین جنگنده ملی در سال 2023 انجام خواهد شد.

جلال سامی توفکچی معاون سازمان صنایع دفاعی ترکیه، از مرکز تحقیق و توسعه فن آوری های هوا و فضا در دانشگاه 19 می بازدید به عمل آورد. توفکچی در جریان این دیدار به توسعه صنایع دفاعی طی سالهای اخیر تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه با توسعه ای که طی سالهای اخیر در صنایع دفاعی ترکیه ایجاد شده نام اینکشور بیش از پیش در عرصه بین المللی مطرح شده است، تاکید کرد که پروژه های ملی در صنایع دفاعی همچنان ادامه دارد.

توفکچی با اشاره به اینکه جنگنده ملی یکی از این پروژه ها میباشد گفت: "این پروژه که از سوی سازمان صنایع دفاعی به مورد اجرا درمی آید، جای جنگنده های اف -16 که خروج آن از فهرست تجهیزات نظامی فرماندهی نیروی هوایی ترکیه تا سال 2030 مد نظر قرار گرفته شده را خواهد گرفت. هدف از این پروژه تولید جنگنده های مدرن با طراحی و امکانات داخلی میباشد.

توفکچی همچنین اعلام کرد که پرواز نمونه اولیه اولین جنگنده ملی در سال 2023 انجام خواهد شد.خبرهای مرتبط