شمارش آرا در ترکیه آغاز شد

امور رای دهی برای انتخاب ریاست جمهوری و بیست و هفتمین دوره از انتخابات مجلس ترکیه، به پایان رسید

شمارش آرا در ترکیه آغاز شد

امور رای دهی برای انتخاب ریاست جمهوری و بیست و هفتمین دوره از انتخابات مجلس ترکیه، به پایان رسید.

رای دهندگان از ساعت 8 صبح به وقت ترکیه، در 180 هزار و 65 صندوق رای دادند.

واجدان شرایط در خارج از کشور نیز امور رای دهی که روز 7 ژوئن آغاز شده بود را نیز به اتمام رسانیدند.

این آرا که در 60 کشور و 123 نمایندگی انجام گردید، در ابتدای هفته به ترکیه منتقل شد.

امور شمارش آرا آغاز شد.

در انتخابات، 6 کاندید ریاست جمهوری و 8 حزب سیاسی به رقابت میپردازند.

در صورتی که هیئت عالی انتخابات تصمیم بگیرد، پیش از ساعت 21:00 نیز اجازه آزادی انتشار به نشریات داده میشود.خبرهای مرتبط