تصویب قطعنامه حمایت از مردم فلسطین موفقیت بزرگی است

قطعنامه حفاظت از فلسطینیان غیرنظامی که توسط ایالات متحده در شورای امنیت سازمان ملل وتو شده بود در مجمع عمومی این سازمان با 120 رای موافق به تصویب رسید

تصویب قطعنامه حمایت از مردم فلسطین موفقیت بزرگی است

ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در زمینه تصویب قطعنامه سازمان ملل متحد درباره فلسطین در توئیتر شخصی خود نوشت: "قطعنامه حفاظت از فلسطینیان غیرنظامی که توسط ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل وتو شده بود در مجمع عمومی این سازمان با 120 رای موافق به تصویب رسید و این موفقیتی بزرگ برای مسئله فلسطین و برقرای عدالت است. مردم ترکیه به حمایت خود از مردم فلسطین ادامه داده و در کنار آنها خواهند بود."

گفتنی است مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیش نویس قطعنامه حمایت بین المللی از مردم فلسطین را با اکثریت آرای 120 رای موافق، 8 رای مخالف و 45 رای ممتنع به تصویب کرد.

پیش نویس قطعنامه پیشنهادی کویت جهت در نظر گرفتن تدابیری برای حفاظت بین المللی از مردم فلسطین در شورای امنیت سازمان ملل متحد رای گیری و با رای منفی ایالات متحده آمریکا، وتو شده بود.



خبرهای مرتبط