دوستی ترکیه همواره برای تمامی متحدانمان حائز اهمیت است

اندیشه مصطفی کمال آتاترک، بنیانگذار جمهوری ترکیه نیز مبتنی بر صلح در کشور، صلح در جهان است

دوستی ترکیه همواره برای تمامی متحدانمان حائز اهمیت است

بنعلی ییلدیریم، نخست وزیر ترکیه اظهار داشت: دوستی ترکیه همواره برای تمامی متحدانمان حائز اهمیت و ارزشمند بوده است.

ییلدیریم با تاکید بر اینکه اندیشه مصطفی کمال آتاترک، بنیانگذار جمهوری ترکیه نیز مبتنی بر صلح در کشور، صلح در جهان است، گفت: بر اساس این اندیشه با تمامی ناحقی ها مبارزه کرده و به روی تمامی مظلومان آغوش می گشاییم، به نام انسانیت برای صلح منطقه ای و جهانی تاوان سنگینی داده و خانه های خود را به روی میلیون ها انسانی که مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده اند، باز و نان خود را با آنها قسمت می کنیم.

نخست وزیر ترکیه اظهار داشت: کسانی که ما را متهم می کنند باید به خاطر رنج هایی که مسبب آن هستند به خود نگریسته و سپس حکم بدهند.خبرهای مرتبط