مخالفت شدید اردوغان با ساخت مجسمه های وی از سوی برخی شهردارها

رییس جمهوری ترکیه ساخت مجسمه هایی از وی از سوی برخی از شهرداران در ترکیه را به صورت شدیدی مورد انتقاد قرار دارد.

مخالفت شدید اردوغان با ساخت مجسمه های وی از سوی برخی شهردارها

رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه ساخت مجسمه هایی از وی از سوی برخی از شهرداران در ترکیه را به صورت شدیدی مورد انتقاد قرار دارد.

وی در خلال سخنرانی در همایش شهرداران ترکیه در آنکارا گفت:" برخی از شهرداران اقدام به ساخت مجسمه هایی از من کرده اند. وقتی از این اخبار با خبر شدم بسیار رنجیده گشتم. چنین اموری با ارزشهای ما سازگار نیست. من تندیس و یا سردیس نمیخواهم. هیچ کس نباید مرتکب چنین اشتباهاتی شود.

وی تاکید کرد که شهرداران به جای مبادرت به چنین کارهایی سعی کنند تا مسئولیتهای خود را آنچنان که شایسته و بایسته است به جای بیاورند.خبرهای مرتبط