خبر فوری - تمدید وضعیت فوق العاده در ترکیه

تمدید وضعیت فوق العاده در ترکیه

خبر فوری - تمدید وضعیت فوق العاده در ترکیه

طرح نخست وزیر ترکیه در خصوص تمدید وضعیت فوق العاده در ترکیه به مدت 3 ماه دیگر، به مجلس ملی کبیر ترکیه ارائه شد.خبرهای مرتبط