با ایجاد تفاهم در جزیره قبرس، بخش یونانی نشین دوستی قبرس را به دست خواهد آورد

وزیر امورخارجه ترکیه، در رابطه با مذاکرات قبرس، مقاله ای منتشر کرد

با ایجاد تفاهم در جزیره قبرس، بخش یونانی نشین دوستی قبرس را به دست خواهد آورد

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه، موقعیت اخیر در رابطه با مذاکرات قبرس را با مقاله ای در روزنامه واشنگتن تایمز امریکا، ارزیابی نمود.

چاووش اوغلو  در مقاله ای با تیتر "دیدگاه ترکیه در رابطه با قبرس" ابراز داشت که برابری سیاسی طرفین شرط مسئله میباشد.

وی ضمن یادآوری اینکه ترکیه در راستای صلح ماندگار هر آنچه که بتواند انجام میدهد، گفت: "ترکهای قبرس، علی رغم اینکه از سوی بخش یونانی تنها گذاشته شده اند، با حمایت ترکیه، برای ایجاد یک صلح ماندگار، تلاش نمودند. بخش یونانی نشین قبرس، تفاهمی را که از سوی سازمان ملل متحد نیز حمایت میگردد،  هربار رد کرده و در نتیجه موقعیت امروز، برای هر دو طرف نیز غیر قابل قبول میباشد."

چاووش اوغلو ضمن ابراز اینکه حاکمیت یک طرف و اقلیت بودن طرف دیگر در جزیره، غیر قابل قبول میباشد، ابراز داشت که حاکمیت در قبرس باید به شکل منطقه ای و جامعه ای، تقسیم گردد.

وزیر امور خارجه ترکیه با ابراز اینکه ترکیه در حل این مسئله هر آنچه که از دستش بر بیاید انجام خواهد داد، به این نکته که با تفاهمی ماندگار، بخش یونانی نشین قبرس، دوستی ترکیه را نیز به دست خواهد آورد، گفت: "در صورت نیاز، میتوانیم به جزیره، آب تامین کنیم. میتوان منابع هیدورکربن را بررسی کرده و استخراج نمود. با بازشدن بنادر ترکیه، راه جدید در حمل و نقل برای بخش یونانی نشین فراهم شده و حجم تجاریشان افزایش خواهد یافت."

 

 خبرهای مرتبط