بانک مرکزی گزارش تعادل پرداخت ماه ژوئن را منتشر کرد

کسری حساب جاری طی 12 ماه، به 57 میلیارد و 386 میلیون دلار کاهش یافته است

بانک مرکزی گزارش تعادل پرداخت ماه ژوئن را منتشر کرد

بانک مرکزی گزارش تعادل پرداخت مربوط به ماه ژوئن را منتشر کرد.

حساب جاری ترکیه در ماه ژوئن با دو میلیارد و 973 میلیون دلار پر شد.

بر اساس داده های بانک مرکزی، کسری حساب جاری، در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 818 میلیون دلار کاهش یافته است.

بر این اساس، کسری حساب جاری طی 12 ماه، به 57 میلیارد و 386 میلیون دلار کاهش یافته است.

کسری تجارت خارجی نیز در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، با 228 میلیون دلار کاهش در سطح 4 میلیارد و 388 میلیون دلار اعلام شد.  خبرهای مرتبط