داده های تولید صنعتی در ماه آوریل اعلام شد

تولید صنعتی در ماه آوریل نسبت به ماه مشابه سال گذشته 6 ممیز 2 درصد و نسبت به ماه گذشته نیز صفر ممیز 6 درصد افزایش یافت

داده های تولید صنعتی در ماه آوریل اعلام شد

 

تولید صنعتی در ماه آوریل نسبت به ماه مشابه سال گذشته 6 ممیز 2 درصد و نسبت به ماه گذشته نیز صفر ممیز 6 درصد افزایش یافت.

اداره آمار ترکیه نتایج شاخص تولید صنعتی ماه آوریل سال جاری را اعلام کرد.

بر این اساس، شاخص سالانه بالاتر از انتظار بازار که 5 درصد می باشد، تحقق یافت.

بخش معادن نسبت به ماه مشابه سال گذشته 10 درصد و بخش صنعت تولیدات نیز 6 ممیز 3 درصد افزایش یافت.

با اعلام داده های ماه آوریل، تخمین های مربوط به رشد ربع دوم نیز آشکار شد.خبرهای مرتبط