نرخ بیکاری در ماه ژانویه کاهش یافت

نرخ بیکاری در ماه ژانویه به سطح 10 ممیز 8 درصد پسروی کرد

نرخ بیکاری در ماه ژانویه کاهش یافت

 

نرخ بیکاری در ماه ژانویه به سطح 10 ممیز 8 درصد پسروی کرد.

تولید صنایع نیز 9 ممیز 9 درصد افزایش یافت.

براساس داده های اداره آمار ترکیه، شمار بیکاران در ماه ژانویه 576 هزار نفر کاهش یافته و به سطح 3 میلیون و 409 هزار نفر افت کرده است.

میزان استخدام نیز با 1 میلیون و 357 نفر افزایش در سطح 28 میلیون و 29 هزار نفر تحقق یافته است.

میزان استخدام 46 ممیز 4 درصد افزایش یافته است.

در این دوره شمار شرکت کنندگان در نیروی کار به سطح 31 میلیون و 438 نفر رسیده است.

در این میان شاخص تولید صنایع در ماه فوریه اعلام گردید.

تولید صنایع که یکی از شاخص های پیشگام رشد می باشد، در ماه فوریه 9 ممیز 9 درصد افزایش پیدا کرد.

رشد مورد انتظار 8 ممیز 6 درصد تخمین زده شده بود.   خبرهای مرتبط