دارایی های خارجی ترکیه بالغ بر 217.2 میلیارد دلار شد

دارایی های خارجی ترکیه در ژانویه امسال نسبت به دسامبر سال 2016 با افزایش 1.1 درصدی به بیش از 217 میلیارد دلار رسید.

دارایی های خارجی ترکیه بالغ بر 217.2 میلیارد دلار شد

طبق داده های بانک مرکزی ترکیه دارایی های خارجی در ژانویه امسال در مقایسه با دسامبر 2016 با افزایش 1.1 درصدی به 217.2 میلیارد دلار رسید و میزان تعهدات بین المللی ترکیه نیز با افزایش 0.9 درصدی به 575.9 میلیارد دلار رسیده است.

در این دوره میزان خالص دارایی های خارجی ترکیه و تعهدات خارجی این کشور که به صورت جداگانه تعریف شده اند، 358.7 میلیارد دلار بوده است. این رقم در سال گذشته بیش از 356 میلیارد دلار بوده است.

میزان دارایی های ذخیره شده کشور نسبت به ژانویه سال 2016 با افزایش 0.3 درصدی به 106.4 میلیارد دلار رسیده و دیگر شاخص های سرمایه گذاری نیز با افزایش 2.7 درصدی به 70.9 میلیارد دلار رسیده است. همچنین در همین دوره، میزان داریی های ارزهای خارجی و لیر ترکیه با افزایش 7.8 درصدی به 32.1 میلیارد دلار رسیده است.

همچنین میزان سرمایه گذاری مستقیم با احتساب ارزش بازار و همچنین تغییرات نرخ ارز با افزایش 1.8 درصدی در مقایسه با سال 2016 به 135.6 میلیارد دلار رسیده است. میزان سهام خارجی نیز 37 میلیارد دلار بوده است.خبرهای مرتبط