روز جهانی لبخند مبارک باد

روز جهانی لبخند مبارک باد | اولین جمعه هر ماه اکتبر به عنوان روز جهانی لبخند شناخته میشود. عکسهای این فتوگالری نیز شاید لبخندی بر لبان شما بنشاند.

روز جهانی لبخند مبارک باد

اولین جمعه هر ماه اکتبر به عنوان روز جهانی لبخند شناخته میشود. شباهتها در عکسهای این فتوگالری نیز شاید لبخندی بر لبان شما بنشاند.


برچسب ها: جمعه اول ماه اکتبر , 6 اکتبر , روز جهانی لبخند