در اسکلت 4500 ساله یک مرد، "پابند" یافته شد

در اسکلت 4500 ساله یک مرد، "پابند" یافته شد | بر روی اسکلتهایی که از مزارهای متعلق به 4500 سال قبل در حین حفاریهای باستانشناسی منطقه رسول اورن واقع در شهرستان اوغورلوداغ چوروم یافته شد، لوازم تزئینی، اسلحه و زینت آلات یافته شد. دنیای علوم، یافته های بسیار مهمی را به جهان ارائه میدهند. آثاری که در این حفاریها به دست امده اند، مورد بررسی قرار گرفته، پس از تعمیر به موزه برده میشوند.

در اسکلت 4500 ساله یک مرد، "پابند" یافته شد

بر روی اسکلتهایی که از مزارهای متعلق به 4500 سال قبل در حین حفاریهای باستانشناسی منطقه رسول اورن واقع در شهرستان اوغورلوداغ چوروم یافته شد، لوازم تزئینی، اسلحه و زینت آلات یافته شد. دنیای علوم، یافته های بسیار مهمی را به جهان ارائه میدهند. آثاری که در این حفاریها به دست امده اند، مورد بررسی قرار گرفته، پس از تعمیر به موزه برده میشوند.


برچسب ها: شهر چوروم , حفاریهای باستان شناسی , اسکلت