89 مهاجر غیرقانونی در ادیرنه ترکیه دستگیر شدند

نیروهای امنیتی ترکیه در استان ادیرنه ترکیه 89 تبعه خارجی را دستگیر کردند

89 مهاجر غیرقانونی در ادیرنه ترکیه دستگیر شدند

نیروهای امنیتی ترکیه در شهرستان های مریچ و بوسناکوی استان ادیرنه 89 تبعه خارجی را که قصد داشتند به صورت غیرقانونی از کشور خارج شوند، شناسایی و دستگیر کردند.

این افراد تبعه کشورهای پاکستان، ایران، فلسطین و عراق بوده و پس از انجام مراحل قانونی به اداره امور مهاجرت استان ادیرنه منتقل شدند.خبرهای مرتبط