سازمان همکاری اسلامی انتقال سفارت آمریکا به قدس را محکوم کرد

سازمان همکاری اسلامی تاکید کرد که آمریکا با این اقدام تمام تعهداتش در مورد قضیه فلسطین را نقض کرده است

سازمان همکاری اسلامی انتقال سفارت آمریکا به قدس را محکوم کرد

سازمان همکاری اسلامی تمامی کشورها را به اجرای کامل قطعنامه ی شماره 478 سازمان ملل دعوت نمود و خواهان عدم حمایت از تصمیم آمریکا و عدم انتقال نمایندگی های دیپلماتیک به قدس شرقی شد.

سازمان همکاری اسلامی اعلام کرد علیه کشورها، مسئولان، پارلمانی ها، شرکت ها و افرادی که قدس شرقی را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت می شناسد، محدودیت های سیاسی و اقتصادی وضع خواهد کرد.

سازمان همکاری اسلامی تصمیم غیر قانونی آمریکا در انتقال سفارتخانه اش به قدس شرقی را محکوم کرد و این اقدام را تجاوز به حقوق تاریخی، قانونی، طبیعی و ملی مردم فلسطین دانست.

این سازمان انتقال سفارت آمریکا به قدس شریف را اقدام تاسفبار و نقض آشکار همه قوانینی بین المللی مرتبط با وضعیت قانونی قدس شریف و فلسطین دانست.

سازمان همکاری اسلامی تاکید کرد که آمریکا با این اقدام تمام تعهداتش در مورد قضیه فلسطین را نقض کرده است.خبرهای مرتبط