یاریهای بشری سازمان ملل به ادلب

سازمان ملل به منطقه ادلب سوریه 18 تریلر یاری بشری ارسال نمود

یاریهای بشری سازمان ملل به ادلب

سازمان ملل به منطقه ادلب سوریه 18 تریلر یاری بشری ارسال نمود.

تریلرهای حامل مواد غذایی سازمان ملل از گذرگاه مرزی جیلوه گوزو در شهرستان ریحانلی استان حاتای عبور کردند.

یاریها بین نیازمندان در ادلب و حوالی این استان توزیع خواهد شد.خبرهای مرتبط