عفرین آزاد شد

شهر عفرین از کنترل تروریستها آزاد شد.

عفرین آزاد شد

ارتش آزاد سوریه شهر عفرین را بطور کامل به تصرف خود د آورد.خبرهای مرتبط