تاکید سازمان ملل بر حضور فعال زنان در انتخابات افغانستان

نماینده ويژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان خواهان حضور فعال زنان در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری سال 2018 این کشور شد

تاکید سازمان ملل بر حضور فعال زنان در انتخابات افغانستان

تدامیچی یاماموتو، نماینده ويژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان طی سخنانی در نشست مشورتی زنان در کابل گفت: «توانمندسازی سیاسی زنان برای توسعه افغانستان ضروری و مشارکت آنها در انتخابات به عنوان رای دهنده و کاندیدا، حیاتی است».

وی که رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز است در این نشست همچنین اظهار داشت:

«باید در این روند زنان مانند مردان شانس داشته باشند تا در پروسه سهم فعال بگیرند. این کنفرانس فرصت خوبی است تا موانع پیش روی زنان را شناسایی کنیم و برای حل آن تلاش شود.

با حمایت از مشارکت زنان در انتخابات، فرصت هایی برای استفاده از ظرفیت آنها برای ایجاد قوانین و اتخاذ سیاست های موثر در زندگی خودشان و دیگر مردم افغانستان فراهم می شود».

در همین راستا،‌ ربکا رکمان توارس، مسئول بخش زنان یوناما در افغانستان نیز در این نشست گفت:

«از تلاش رهبران زن و فعالان جامعه مدنی برای ارتقای حقوق سیاسی زنان در افغانستان تقدیر می کنم. تشویق و حمایت مستمر همه بازیگران و همکاران، جهت مشارکت فعال زنان در تصمیم گیری سیاسی در سطوح محلی و ملی ضروری است.

دفاع از حقوق زنان برای مشارکت سیاسی از جمله انتخابات، وظیفه اصلی دولت است. از دولت افغانستان می خواهم برای انتخابات ویژه ای تهیه کند، زیرا این امر برای مشارکت زنان در انتخابات بسیار اهمیت دارد».



خبرهای مرتبط