تیراندازی سربازان اسرائیل بسوی ماهیگیران فلسطینی

در نتیجه تیراندازی نیروهای دریایی اسرائیل بسوی ماهیگیران فلسطینی در سواحل خان یونس در جنوب غزه، 2 ماهیگیر زخمی شدند

تیراندازی سربازان اسرائیل بسوی ماهیگیران فلسطینی

در نتیجه تیراندازی نیروهای دریایی اسرائیل بسوی ماهیگیران فلسطینی در سواحل خان یونس در جنوب غزه، 2 ماهیگیر زخمی شدند.

نیروهای ارتش اسرائیل با عدم دادن اجازه به صید ماهیگیران فلسطینی، با تیراندازی بسوی قایقهای ماهیگیران، از فعالیتهای آنها جلوگیری می کنند.

مقامات فلسطینی اظهار می دارند، این وضعیت بمعنای نقض آتش بس بین طرفین می باشد.خبرهای مرتبط