تحریکات اسرائیل ادامه دارد

گیلاد اردان وزیر امنیت داخلی اسرائیل: مسجد الاقصی تحت کنترل ما قرار دارد

تحریکات اسرائیل ادامه دارد

 

اسرائیل به تحریکات ادامه می دهد.

گیلاد اردان وزیر امنیت داخلی اسرائیل در رابطه با بستن مسجد الاقصی بر روی مسلمانان اظهار داشت، مسجد الاقصی تحت کنترل ما قرار داشته و اولین و آخرین حرف در رابطه با بستن این مسجد نیز به ما تعلق دارد.

گیلاد اردان در مورد تظاهرات ضد اسرائیل در اردن نیز گفت، حاکمیت مسجد الاقصی در دست اسرائیل بوده و نکته نظرات دیگر دول در باره این موضوع اهمیتی ندارد.

روز جمعه گذشته سه جوان فلسطینی در صحن مسجد الاقصی از سوی پلیس اسرائیل اشغالگر کشته شده بودند.

در پی این حادثه نیز مسجد با بهانه ترور برای عبادت بسته شده بود.خبرهای مرتبط