خرسهای قطبی در روسیه وارد مناطق زندگی انسانها شدند

خرسهای قطبی به دلیل گرسنگی وارد محل زندگی انسانها شدند

خرسهای قطبی در روسیه وارد مناطق زندگی انسانها شدند

در جزیره نووایا زملیای روسیه واقع در نزدیکی قطب شمال، خرسهای قطبی که در میان حیواناتی که نسلشان در حال انقراض میباشد هستند، به دلیل گرسنگی، وارد مرکز شهر شدند.

مردم منطقه به دلیل حمله خرسهای قطبی به خانه ها و انسانها در مرکز شهر، از مسئولان تقاضای اجازه برای شلیک کردن گرفتند.

مسئولان نیز به دلیل اینکه نسل این خرسهای قطبی در حال انقراض میباشد، نیروهای امنیتی و محافظان حیات وحش را به منطقه ارسال نمودند.

برخی از خرسهای قطبی از سوی ماموران به دام انداخته شده، به انها غذا داده شده و به محل زندگیشان بازگردانده شدند.خبرهای مرتبط