دریاچه ای در شیلی که تبدیل به کویر شد

این دریاچه 12 کیلومتر مربعی که زمانی در آن فعالیت های ورزشی انجام می گرفت، در طول 12 هزار سال برای اولین بار خشک شد

دریاچه ای در شیلی که تبدیل به کویر شد

خشکسالی در شیلی سبب خشک شدن یک دریاچه شد. 

این دریاچه 12 کیلومتر مربعی که زمانی در آن فعالیت های ورزشی انجام می گرفت، در طول 12 هزار سال برای اولین بار خشک شد. 

تصاویر تهیه شده توسط درونها، ابعاد این خشکسالی را نشان می دهد. 

دریاچه جای خود را به یک کویر خشک داده است. 

این تصاویر نشانگر جدی بودن سطح استفاده  بی رویه از آب می باشد. 

حیوانات بسیاری در منطقه با خشک شدن دریاچه و کم آبی تلف شدند. 

مشکل، استفاده بی رویه از آب است. مصرف آب در سالهای اخیر صدها برابر افزایش یافته است. 

آب دریاچه به شکلی غیرعلمی مورد استفاده قرار گرفته و در نهایت خشک شد. 

این دریاچه قبلا محل تردد قایق ها و شناگران بود. 

مقامات در حال بررسی راه هایی برای پر کردن دریاچه هستند.

کانال کشی از منابع آبی منطقه یکی از گزینه های مطرح می باشد. 

 خبرهای مرتبط