کوچ قوها در ژاپن

برغم وجود گرمای تابستان در برخی از مناطق ژاپن، کوچ قوها به شهر واکانایی در هوکائیدو نشانگر آمدن زمستان می باشد

کوچ قوها در ژاپن
کوچ قوها در ژاپن
کوچ قوها در ژاپن

کوچ قوها در ژاپن

برغم وجود گرمای تابستان در برخی از مناطق ژاپن، کوچ قوها به شهر واکانایی در هوکائیدو نشانگر آمدن زمستان می باشد.خبرهای مرتبط