نجات دریاها از پلاستیک

نیمی از زباله های اقیانوسها ظرف 5 سال استخراج خواهد شد

نجات دریاها از پلاستیک

سال 2018 یکی از بزرگترین برنامه های "تمیزی" جهان  آغاز خواهد شد.

پروژه تمیزی اقیانوسها از زباله که از سوی یک جوان هلندی آغاز گردیده است، 2 سال پیش از موعد عملی شد.

زمان این پروژه که قرار بود سال 2020 آغاز شود، 2 سال جلو کشیده شد.

با یافتن تکنولوژیهای جدید و منابع مالی علاوه، با یکی دیگر از بزرگتری خطری که دریاها با آن مواجه میباشند، به شکلی موثر مبارزه خواهد شد.

توسط طراحی ویژه جوان هلندی، همه زباله های پلاستیکی در یک جا جمع شده و سپس یکجا از آب خارج میگردد.

وی ابراز میدارد که توسط سیستم وی، میتوان تُنها زباله را از دریاها خارج کرده و ظرف 5 سال حدود نیمی از زباله ها اقیانوسها، جمع آوری نمود.

 خبرهای مرتبط