ورزش منظم برای سلامت روح و روان مفید است

کلیه فعالیت های بدنی حتی کار خانه و نگهداری از کودک برای سلامت روح و روان مفید است

ورزش منظم برای سلامت روح و روان مفید است

در جریان مطالعات انجام گرفته در ایالات متحده میزان تحرک و وضعیت روحی روانی 1.2 میلیون نفرمورد بررسی قرار گرفت.

در نتیجه این مطالعات دوچرخه سواری، ایروبیک و ورزشهای گروهی که 3 تا 5 بار در هفته به مدت 45 دقیقه انجام میشوند، تاثیر بسیار مثبتی بر سلامت روح و روان دارند.

این تحقیق نشان میدهد که کلیه فعالیت های بدنی حتی کار خانه و نگهداری از کودک نیز بدون در نظر گرفته سن و جنسیت برای سلامت روح و روان مفید است.

فعالیت بدنی روزانه 30 تا 60 دقیقه ای نیز مفیدترین این فعالیت ها محسوب میشود.

دکتر Adam Chekroud از بیمارستان Yale  در این بار میگوید: این تحقیق نشان داد، هر اندازه میزان فعالیت بدنی افزایش یابد، تاثیر مثبتی که بر سلامت روح و روان خواهد داشت به همان اندازه بیشتر خواهد بود.

Chekroud همچنین تاکید کرد، بر اساس این تحقیق تحرک بدنی بیش از حد نیز میتواند تاثیر منفی بر سلامت روح و روان داشته باشد.

نتایج این تحقیق در مجله "Lancet Psychiatry" به چاپ رسیده است.خبرهای مرتبط