آغاز پروازهای مستقیم بین لندن و بودروم

اطلاعیه دفتر مشاورتی خطوط هوایی ترکیه

آغاز پروازهای مستقیم بین لندن و بودروم

خطوط هوایی ترکیه به ترتیب پروازهای برنامه ریزی شده در مسیر لندن و شهر ساحلی و بودروم آغاز کرد.

بموجب اطلاعیه صادره از سوی دفتر مشاورتی خطوط هوایی ترکیه ، خطوط هوایی ترکیه که با فرا رسیدن فصل تابستان تعداد پروازهای خود را افزایش داده است، به ترتیب پروازهای مستقیم بین لندن یکی از بزرگترین شهرهای اروپا و بودروم معروفترین شهر ساحلی ترکیه آغاز کرده است.

اولین پرواز بین دو شهر دیروز ترتیب یافت.

خطوط هوایی ترکیه با ترتیب پروازهای مستقیم بین بدروم و لندن به رونق بخش جهانگردی در شهر ساحلی بودروم که بهشت توریستی ترکیه بشمار می رود، یاری خواهد کرد.خبرهای مرتبط